Algemene verkoopvoorwaarden

1 Toepassingsgebied
Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan of elke bestelling geplaatst via de website www.lechiqueinterior.nl en aanverwante adressen (hierna "de website" genoemd) van LE CHIQUE INTERIOR, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 67573533, met btw-nummer NL001849331B33 voor de aankoop van artikels die geleverd moeten worden in Nederland (hierna "de producten" genoemd). Bij bevestiging van de bestelling door de koper aanvaardt deze laatste zonder voorbehoud onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, die gelden boven alle vorige versies of specificaties uitgaande van de koper, met inbegrip van de specificaties overgemaakt via e-mail.

2 Bestellingen

2.1 Productaanbod
De producten worden zo juist mogelijk voorgesteld in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Tussen de geleverde producten en de producten voorgesteld op de website of in de catalogus kunnen verschillen bestaan, in het bijzonder bij de artisanale producten, waarvan de gelijkvormige productie niet volkomen gegarandeerd kan worden of waaraan aanpassingen gebeurd zijn die te maken hebben met de technische of technologische vooruitgang. Aangezien deze verschillen geen essentiële kenmerken van de producten betreffen noch hun kwaliteit beïnvloeden, geven ze geen recht op een annulering van de bestelling of een weigering van de levering. Daar een perfecte voorstelling van de producten op de website en/of in de catalogi niet gegarandeerd kan worden, in het bijzonder door de verschillende kleurweergave door de navigatiesoftware en/of de beeldschermen, kan LE CHIQUE INTERIOR niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onnauwkeurigheid van de foto's op de website.

2.2 Aanvaarding van de bestelling
Zodra de bestelling bevestigd is, is ze definitief voor de koper. Voor LE CHIQUE INTERIOR vanaf de bevestiging van de betaling en de bevestiging van de opname van de bestelling.

3 Prijs & Betaling

3.1 Prijs van de producten
De prijzen van de producten zijn opgegeven in euro's, belastingen gekoppeld aan de verkoop van de producten, waaronder de BTW, inbegrepen. Ze zijn gewaarborgd tot de publicatie van de nieuwe catalogus.

3.2 Leveringskosten
Uw meubels/producten worden geleverd door een transporteur of via pakketdienst. De leveringskosten zijn voor de klant.

3.3 Betaling
De betaling geschiedt uitsluitend in euro's, in totaliteit bij de bestelling, per bankoverschrijving, tegoed of gift voucher tenzij anders bedongen bij de bestelling. Indien LE CHIQUE INTERIOR de bankoverschrijving niet binnen de 8 dagen na de bevestiging van de bestelling door de koper ontvangen heeft, zal de bestelling als geannuleerd beschouwd worden. De aanbetaling geschiedt minimaal 50% van de koopsom. Het resterende bedrag wordt voor levering of bij het ophalen van het product in de winkel in ontvangst genomen.

Als onderdeel van haar optreden ten behoeve van de strijd tegen fraude op het internet, kan LE CHIQUE INTERIOR geroepen zijn om de bankgegevens en/of identiteit van de klanten te controleren voor elke levering. Door het plaatsen van een bestelling op de website van LE CHIQUE INTERIOR, verbindt de klant zich ertoe aan LE CHIQUE INTERIOR de gevraagde bewijsstukken te verstrekken. Bij gebrek aan mededeling van de door LE CHIQUE INTERIOR gevraagde informatie, behoudt deze zich het recht voor om de bestelling, die het voorwerp van de controle uitmaakt, te annuleren.

Op de bestellingen die pas na bevestiging van betaling in aanmerking genomen werden, is geen korting van toepassing.

PayPal is een beveiligd betaalmiddel dat u toelaat snel uw artikelen te betalen zonder uw bankgegevens te moeten vrijgeven aan de verkoop-websites. Het volstaat inderdaad deze opgegeven te hebben bij het aanmaken van uw PayPal account. Ze worden dan voor eens en voor altijd gecodeerd en beveiligd. Indien u al over een PayPal account beschikt, kunt u deze op onze website gebruiken om snel en in alle veiligheid uw aankopen te betalen. Indien u geen PayPal account hebt, kunt u toch dit betaalmiddel kiezen. Op het ogenblik van de betaling wordt u dan doorgezonden naar een PayPal webpagina waarop u uw bankgegevens kunt invoeren [en kunt kiezen om al dan niet een PayPal account aan te maken]. 

3.4 Facturatie
De factuur opgesteld voor de koper vermeldt de inlichtingen die deze laatste in zijn klantenaccount ingevuld heeft. De koper kan deze gegevens wijzigen bij elke nieuwe bestelling geplaatst via de site.

4 Levering

4.1 Leveringsvoorwaarden
Wanneer u uw bestelling plaatst, wordt u de wijze van levering (door een transporteur of via pakketdienst) meegedeeld. Leveringen worden altijd ongemonteerd en verpakt geleverd tot aan de drempel begane grond tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Klant dient er zelf zorg te dragen dat het gekochte product te allen tijde binnen kan. Indien dit onmogelijk is kan er geen restitutie van aan en/of betaling worden ontvangen.

De gemiddelde levertijd van producten en meubels zijn 3 tot 12 weken, afhankelijk van de leverancier en de voorraad. Bij overmacht kan dit termijn worden verlengd tot 2 gelijke termijnen van 3 maanden. Doordat wij met verschillende leveranciers samenwerken kan het zo zijn dat sommige producten later geleverd worden.

Bij annulering van kopende partij wordt er geen restitutie gegeven.

Bij showroommodellen geldt er geen garantie of omruiling.

Plaids en sierkussens mogen niet worden omgeruild i.v.m. hygiëne.

Levering via pakketdienst: De levering van uw bestelling zal gebeuren door een bezorger gespecialiseerd in expresleveringen. De pakjes worden aan uw voordeur geleverd. De prijzen zijn exclusief levering op een verdieping en exclusief installatie. Uw bestelling wordt via pakket geleverd binnen 15 werkdagen (indien voorradig) na de datum die bij de bestelling vermeld werd.

Levering door transporteur: De levering van uw bestelling zal door een transporteur uitgevoerd worden die gespecialiseerd is in de levering van meubels. Uw meubels zullen goed verpakt zijn of op een pallet staan, met het oog op een maximale bescherming.
Opgelet: voor u bestelt, dient u te controleren of de door u bestelde producten, in het bijzonder voor wat betreft de afmetingen en het volume, via de toegangswegen op de gewenste plaats geleverd kunnen worden.

De voorraadartikelen worden in Nederland geleverd binnen een gemiddelde termijn van 2 weken na bevestiging van de bestelling en in de andere landen binnen 3 weken na bevestiging van de bestelling.

Op de offerte aanvaard door de koper en LE CHIQUE INTERIOR dient de koper de hindernissen voor een levering via de normale toegangswegen (trappen, lift, deuren op de overloop) op de bestelbon te vermelden en ze te herhalen aan de transporteur.

Indien de transporteurs van LE CHIQUE INTERIOR de producten niet op de overeengekomen datum kunnen leveren, door afwezigheid van de koper of gebrek aan informatie over de noodzaak van specifieke leveringsmiddelen, kan LE CHIQUE INTERIOR bijkomende leveringskosten aanrekenen en/of de bestelling annuleren.
De risico's van het product gaan op de koper over bij levering of bij de eerste aanbieding van de producten door de transporteurs van LE CHIQUE INTERIOR op de met hen overeengekomen leveringsdatum.

Indien de producten van eenzelfde bestelling op verschillende data beschikbaar zijn, zal LE CHIQUE INTERIOR aan de koper voorstellen, zijn bestelling op te splitsen. Ingeval van opgesplitste levering zal de deelname in de leveringskosten bedoeld in punt 3.2. toegepast worden op elk deel van de bestelling. Indien de koper geen opgesplitste levering wenst, zal de levering gebeuren op de datum waarop de totaliteit van de bestelde producten beschikbaar is.

In overeenstemming met de bepalingen van het Consumentenrecht, kunnen de consumenten de bestellingen annuleren, indien de leveringsdatum vermeld bij de bestelling meer dan 21 dagen overschreden wordt, behalve ingeval van overmacht.
Er wordt alleen rekening gehouden met de annuleringen die per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, binnen de 60 werkdagen na het verstrijken van de geplande leveringstermijn of -datum en vóór de levering van de betreffende producten door LE CHIQUE INTERIOR, ontvangen worden.

Bestellingen/aankopen dienen binnen 8 dagen (geen werkdagen) te worden geretourneerd met een geldig aankoopbon. Afgeprijsde artikelen, sierkussens en plaids worden niet retour genomen. Klant zal ter waarde van deze teruggenomen producten een tegoedbon ontvangen.

 4.2 Inontvangstneming en klachten
Bij de levering dient de koper al het nodige te doen, om eventuele schade, ontbrekende stukken, defecten of andere zichtbare gebreken of niet-overeenstemmingen van de op zijn bestelling geleverde producten te ontdekken. De koper moet in het bijzonder de staat van de verpakkingen en het aantal colli controleren, evenals de hoeveelheid, de referenties, de staat en de kenmerken van de producten.

Ingeval van klachten dient de koper binnen 2 werkdagen contact op te nemen met LE CHIQUE INTERIOR.

Op straffe van ontvankelijkheid van zijn aanvraag dient de koper:

 • bij schade en ontbrekende stukken, op de leverbon, duidelijke en gemotiveerde bezwaren te formulieren, algemene bezwaren van het type "onder voorbehoud van het uitpakken" volstaan niet,
 • zijn bezwaren voor schade of ontbrekende stukken, per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, te bevestigen aan LE CHIQUE INTERIOR, Visserstraat 6, 5612 BT Eindhoven, binnen de 3 dagen incl. weekend na de levering, feestdagen niet inbegrepen.

De koper moet bovendien de werkelijkheid van de vermelde klachten kunnen verantwoorden en aan LE CHIQUE INTERIOR of aan elke door hen gemachtigde persoon, de mogelijkheid bieden, de klachten te controleren. De koper mag hiertoe geen derde laten tussenkomen.

Wanneer de klachten aanvaard worden, kan het defecte of niet-conforme product omgeruild worden. Indien het product niet meer in voorraad is bij LE CHIQUE INTERIOR of bij haar leveranciers, zal een tegoedbon worden afgegeven. Het geretourneerde product moet in perfecte staat, in zijn oorspronkelijke verpakking en met al zijn toebehoren aan de transporteurs of  van LE CHIQUE INTERIOR overhandigd worden. Spontane retours zonder het akkoord van LE CHIQUE INTERIOR worden niet aanvaard.

5 Garantie & Aansprakelijkheid

5.1 Reikwijdte van de garantie
De producten hebben een garantie van 3 jaar voor meubels en 1 jaar voor woonaccessoires vanaf hun levering voor alle gebreken op het gebied van fabricage, ontwerp of materiaal. Tijdens de garantieperiode verbindt LE CHIQUE INTERIOR zich ertoe, naar eigen keuze, de producten die door haar diensten als defect erkend werden, te ruilen of te vergoeden. De omgeruilde producten genieten van de garantie gedurende de resterende looptijd. Zijn uitgesloten van de garantie:

 • de defecten aan het product ten gevolge van zijn normale slijtage, zijn aard, functie, samenstelling en prijs in aanmerking genomen;
 • de kleine verschillen van de producten zoals gedefinieerd in artikel 2.1;
 • de producten die te intensief gebruikt zijn, in het bijzonder voor andere doeleinden dan privédoeleinden;
 • alle defecten aan het product die kunnen voortvloeien uit een slechte installatie, opslag, bewaring of montage (niet-naleving van de montageaanwijzingen), een gebrek aan onderhoud, een slecht gebruik of een gebruik dat niet in overeenstemming is met de technische of gebruiksspecificaties (niet-naleving van de instandhoudings- en onderhoudsvoorschriften), wijzigingen of reparaties uitgevoerd door de koper of een derde, beschadigingen veroorzaakt door externe voorwerpen (te zwaar televisietoestel op een meubel dat niet voor dit doel ontworpen is), externe gebeurtenissen zoals ongevallen, schokken, brand, vandalisme, waterschade, natuurlijk of kunstlicht (bij verkleuring), natuurrampen of slechte weersomstandigheden.

  Vanaf de aankoopdatum krijgt u op de zitbanken waarvoor de productfiche vermeldt dat ze 3 jaar garantie krijgen:
 • 3 jaar voor de structuur, de poten, de schroeven, het mechanisme van de omvormbare zitbanken, de stof van de achterzijde, de vulling.
 • 2 jaar voor de vulling van de rug- en zitkussens.
 • 2 jaar voor de bekleding en matras van de omvormbare zitbanken.

5.2 Toepassing van de garantie
Om toepassing van de garantie te vragen, zal de koper contact opnemen met de LE CHIQUE INTERIOR op het volgende nummer: 040-7370540. Om te kunnen genieten van de garantie, dient men de originele factuur voor te leggen.

5.3 Wettelijke garantie
De producten zijn gewaarborgd tegen een eventueel gebrek aan overeenstemming en tegen verborgen gebreken, onder de voorwaarden voorzien in de bepalingen van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.

5.4 Aansprakelijkheid van LE CHIQUE INTERIOR
De aansprakelijkheid van LE CHIQUE INTERIOR met betrekking tot de geleverde producten, met inbegrip van het kader van de wettelijke toepasselijke waarborgen, is beperkt tot de prijs van de defecte of niet-conforme producten. LE CHIQUE INTERIOR kan niet verplicht worden tot schadeloosstelling van de indirecte schade of eventuele andere financiële schade voor de koper of een derde.

6 Recht van herroeping

Heeft de koper, privéconsument, gedurende 8 dagen vanaf de levering van het product, het recht, zijn bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren en het product op zijn kosten terug te sturen. Dit recht is niet van toepassing op de producten die volgens de specificaties van de koper gefabriceerd of duidelijk gepersonaliseerd werden, of die, door hun aard, niet opnieuw verzonden kunnen worden of beschadigd kunnen raken. Sierkussens en plaids worden niet retour genomen.

Om zijn recht van herroeping uit te oefenen, dient de koper per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging zijn herroeping te sturen naar het volgende adres:

LE CHIQUE INTERIOR
Visserstraat 6
5612 BT Eindhoven
Nederland

Om een terugzending te regelen, moet de koper (telefonisch) contact opnemen met LE CHIQUE INTERIOR.

De verzendingskosten zijn ten laste van de klant, behalve in geval van non-conformiteit van de artikelen.

Alle sommen die de koper bij ontvangst van het geretourneerde product heeft betaald, worden hem zo snel mogelijk en ten laatste binnen 14 dagen na de datum waarop het recht van herroeping is uitgeoefend, teruggekeerd middels een tegoedbon, na retour van het product in perfecte staat, in de oorspronkelijke verpakking en met al het toebehoren.

7 Gebruik van de website

7.1 Intellectuele eigendom
De elementen op de website van LE CHIQUE INTERIOR, met inbegrip van de logo's, geregistreerde handelsmerken, teksten, foto's, afbeeldingen, tekeningen, modellen, zijn werken die beschermd zijn door rechten van intellectuele eigendom of persoonlijke rechten. Gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van deze website is bijgevolg verboden zonder het voorafgaande uitdrukkelijke akkoord van de eigenaars van deze rechten en wordt beschouwd als vervalsing die gesanctioneerd wordt door de bepalingen betreffende het Intellectueel Eigendomsrecht en/of als een strafbaar feit waarvoor de personen die een overtreding begaan met betrekking tot bovengenoemde rechten, burgerlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.

7.2 Aansprakelijkheid van de gebruikers
Uitsluitend de gebruikers zijn verantwoordelijk voor het surfen op de website www.lechiqueinterior.nl.

LE CHIQUE INTERIOR kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor defecten, fouten of virussen die de continuïteit van de toegang tot haar website in gevaar zouden kunnen brengen, noch voor een slechte werking van de computerinstallatie van de gebruikers, die na toegang tot de website vastgesteld zou kunnen worden. LE CHIQUE INTERIOR kan bijgevolg niet gehouden zijn tot schadeloosstelling van directe of indirecte schade die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van of de toegang tot de website, of van het downloaden van elementen die op de website bewaard worden (afbeeldingen, teksten, videobestanden etc.).

7.3 Wet op de informatica en vrijheid
Om de bestellingen van kopers te registreren en te behandelen, en/of om vragen om informatie te beantwoorden, verzamelt LE CHIQUE INTERIOR persoonlijke gegevens van die personen.

Zij hebben evenwel het recht deze gegevens te raadplegen, te wijzigen of te wissen, in overeenstemming met de bepalingen van de wet. Vragen kunt u mailen naar het e-mailadres info@lechiqueinterior.nl. 

8 Overmacht

Geen enkele partij kan verantwoordelijk gesteld worden voor de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van haar verplichtingen, indien deze niet-nakoming te wijten is aan toeval of het onvoorziene optreden van een geval van overmacht, zoals, en zonder dat deze opsomming uitputtend is, overstroming, brand, storm, tekort aan grondstoffen, staking van de transportdiensten, gedeeltelijke of volledige staking, of lock-out. De partij die door dergelijke gebeurtenissen getroffen wordt, moet de andere partij daarvan zo snel mogelijk en ten laatste binnen de vijf (5) werkdagen na het optreden van de gebeurtenis, op de hoogte brengen.

De partijen komen overeen dat ze zo snel mogelijk gezamenlijk overleg moeten plegen, om samen te bepalen hoe ze de bestelling kunnen uitvoeren tijdens de duur van de overmacht.

Indien het geval van overmacht langer dan één (1) maand aanhoudt, kan LE CHIQUE INTERIOR ervoor opteren, de bestelling niet na te komen, waarbij LE CHIQUE INTERIOR aan de koper alle door hem gestorte sommen voor de betreffende bestelling dient terug te betalen.

9 Diversen

9.1 Bewijs:
Zoals uitdrukkelijk overeengekomen tussen LE CHIQUE INTERIOR en de koper gelden de e-mails, evenals de systemen voor automatische registratie op de website, als bewijs voor wat betreft de aard en de datum van de bestelling.

In overeenstemming met de bepalingen van het gemene recht heeft de koper toegang tot de elektronische overeenkomst afgesloten met LE CHIQUE INTERIOR. Hiervoor dient hij per e-mail contact op te nemen met de LE CHIQUE INTERIOR. In zijn e-mail zal hij alle noodzakelijke gegevens verstrekken, zoals het nummer van de bestelling en zijn gegevens.

9.2 Gedeeltelijke ongeldigheid:
Indien een of meerdere bepalingen van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden als ongeldig beschouwd of ongeldig verklaard worden op grond van een wet of een reglement of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, behouden de andere bepalingen hun kracht en hun draagwijdte.

9.3 Bepaling van geen afstand:
Het feit dat een van de partijen de toepassing van een clausule van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden niet geëist heeft, noch permanent noch tijdelijk, mag in geen enkel geval beschouwd worden als een afstand van de rechten van deze partij die voortvloeien uit de betreffende clausule.

9.4 Titel:
Indien een interpretatieprobleem bestaat tussen een van de titels van de artikelen en hoofdstukken en een van de clausules, worden de titels geacht niet te bestaan.

9.5 Wijziging van de algemene verkoopvoorwaarden:
LE CHIQUE INTERIOR behoudt zich het recht voor, onderhavige algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. Elke nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden zal op de website aangekondigd worden.

De versie die op het ogenblik van de bestelling door de koper op de website staat, geldt boven elke andere en vorige versie van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden.

9.6 Volledigheid van de overeenkomst:
Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en het besteloverzicht dat aan de koper overhandigd is, vormen een contractueel geheel en tevens de integraliteit van de contractuele relaties tussen de partijen.

10  Toepasselijk Recht / Bevoegde Rechtbank
De relaties tussen de kopers en LE CHIQUE INTERIOR met betrekking tot de online geplaatste bestellingen, worden geregeld door het Nederlands recht.

Kunnen we je helpen?